Polar Bear w/Santa hat and Snowflake Stem

Polar Bear w/Santa hat and Snowflake Stem

PEZ

  • Year Introduced: 2009