Thomas & Friends Gift Tin PEZ Dispenser

Thomas & Friends Gift Tin

Shipped Sept. 2010. (L-R) #3 Henry, #1 Thomas, #5 James & #4 Gordon

Year Introduced: 2010